Narzędzia coachingowe

“Życie to nie problem do rozwiązania, to przygoda do przeżycia”

John Eldredge

Czym jest coaching?
Coaching jest procesem zorientowanym na towarzyszenie Klientowi w zmianie, a jego celem jest rozwój kompetencji, w tym zawodowych.
Coaching to inaczej trening – jest równorzędną relacją dwóch osób (coacha i klienta), której celem jest wykraczanie poza poziom, na którym dana osoba się znajduje. Podstawowe założenie coachingu pozwala przyjąć, że każda osoba ma odpowiednie zasoby, aby realizować własne cele – coach jedynie towarzyszy w ich odkrywaniu, pogłębieniu i pełniejszym wykorzystaniu. Robi to poprzez zadawanie pytań, odzwierciedlanie i udzielanie informacji zwrotnych.

Prowadzimy coaching w obszarach:
Coaching osobisty koncentruje się na ważnych sferach życia osobistego i ułatwia zmianę marzeń w konkretne, możliwe do zrealizowania cele. Przykładowe obszary: planowanie życia, funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, uzyskanie wolności stabilności finansowej, lepsza organizacja życia, osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, itp.
Coaching kariery koncentruje się na sferze pracy zawodowej, w tym zwiększeniu satysfakcji z pracy, zmianie stanowiska pracy lub zawodu. Ułatwia zmiany w budowaniu, rozwoju ścieżki kariery zawodowej.
Coaching biznesowy adresowany jest do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających w organizacjach. Celem jest usprawnienie działań. Przykładowe obszary: definiowanie celów firmy, opracowanie planów biznesowych, analiza procesów przebiegających w firmie.
Coaching menedżerski adresowany jest głównie do menedżerów wyższego i średniego szczebla. Przykładowe obszary pracy to: kierowanie zespołem/ firmą, zarządzanie zmianą, budowanie zespołów, strategia.
Coaching zespołowy adresowany do zespołów które podczas procesu pracują nad usprawnieniem komunikacji w zespole, podwyższeniem synergii zespołu, skutecznym rozwiązywaniem konfliktów.

Dla kogo coaching?
Dla każdego, kto odnajduje siebie i swoje potrzeby opisane powyżej w “Rodzajach coachingu”.

Korzyści z coachingu?

 • realizacja założonych celów
 • rozwój umiejętności i ich skuteczne wykorzystanie
 • lepsze poznanie siebie, swoich umiejętności i talentów
 •  określenie kierunku w którym zmierzasz
 • dostrzeżenie nowych możliwości i opcji działania
 • rozwój relacji międzyludzkich/ poprawa relacji
 • podjęcie decyzji, które są dla Ciebie najlepsze
 • wdrożenie zmian
 • lepszą organizację w życiu codziennym
 • pełniejsze odczuwanie radości z życia
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost satysfakcji z życia
 • wzrost efektów biznesowych
 • wzrost efektywności osobistej/ stanowiskowej/ organizacji

Narzędzia coachingowe, którymi pracujemy

Narzędzia badania potrzeb rozwojowych:
Karta wywiadu ukierunkowanego
Formularz skali zmian
Kwestionariusz precoachingowy
Kwestionariusz indywidualnych strategii działania
Diagram autoanalizy

Narzędzia organizacji procesu (w tym biznesowego)
Łuk zmiany
Spirala doskonalenia
Pętle rozwoju
Model GROW
Model CARE
Drabina procesu

Narzędzia budowania relacji
Czarno-biała lista zachowań
Karta “Ściśle tajne”
Pytania “zmiękczające” relację
Werbalne sposoby słuchania
Karta kontrolna partnerstwa

Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów
Karta SMART
Matryca projektowania celów
Piramida poziomów logicznych
Lista gdybania
Linie czasu
Koło rozwojowe
Narzędzia pracy z motywacją i wartościami
Karta przekonań i wartości
Piramida motywacji
Arkusz hierarchii wartości
Działanie FLOW
Bezludna wyspa
Adwokat diabła

Narzędzia twórczego myślenia
Trzy role Walta Disneya
Skrzynka morfologiczna
Wachlarz koncepcji
Synergia perspektyw
Narzędzia ewaluacji procesu biznesowych
Dziennik rejsu
Formularz zewnętrznej informacji zwrotnej
Diagram przemiany