Narzędzia mentoringowe

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Robert T. Kiyosaki

Czym jest mentoring?
Według definicji Forum Mentorów – mentoring to szczególny rodzaj wsparcia, który jest efektem długotrwałej partnerskiej relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Obejmuje coaching, bezpośrednią pomoc w rozwoju, doradztwo i nieformalną wymianę informacji. Polega głównie na tym, by mentorowany, poprzez wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje. Mentoring to jedna z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z powodzeniem wykorzystywana w środowiskach: biznesowym, akademickim, czy obywatelskim.

Prowadzimy mentoring w obszarach:
Mentoring indywidualny indywidualne spotkania, tzw. mentoring tradycyjny relacja w układzie: jednej mentor na jednego podopiecznego.
Mentoring grupowy spotkania o charakterze seminaryjnym relacja w układzie: jeden mentor współpracuje jednocześnie z kilkoma podopiecznymi.
Intermentoring międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia odbywający się wewnątrz organizacji relacja mentor – podopieczny w tzw. odwróceniu ról.
Mentoring biznesowy skupiony na rozwoju wiedzy i kompetencji twardych (np.: know-how organizacji) oraz/ lub skupiony na rozwoju kompetencji miękkich (np.: przywództwo).

Dla kogo mentoring?
• nowe małe i średnie przedsiębiorstwa,
• start-upy,
• organizacje w procesie sukcesji (firmy rodzinne)
• osoby wykluczone na rynku pracy
• podmioty ekonomii społecznej
• organizacje pozarządowe

Korzyści z mentoringu?

Korzyści dla uczestnika:
• dostęp do know-how mentora i uzyskanie wiedzy nieformalnej i przekraczającej wiedzę standardową, możliwą do zdobycia na studiach, kursach itp.
• konsultacji i weryfikacja pomysłów
• odkrycie własnego potencjału, poszerzenie świadomości siebie i własnego otoczenia dzięki stałej informacji zwrotnej od mentora
• zidentyfikowanie i rozwinięcie silnych stron oraz ograniczenie wpływu słabych stron na podejmowane działania
• inspiracja, pobudzenie ciekawości, potrzeby poszukiwania wiedzy, a także kreatywności i przedsiębiorczości
• wzrost motywacji do pracy i do rozwoju
• rozwinięcie kompetencji społecznych, komunikacyjnych oraz cech przywódczych

Korzyści dla organizacji to:
• lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków
• wykorzystanie potencjału pracowników
• wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji
• wzmocnienie kultury organizacyjnej
• wsparcie procesu sukcesji
• poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji
• międzypokoleniowy dialog, transfer wiedzy i najlepszych praktyk
• kształtowanie przyszłych liderów

Narzędzia którymi pracujemy podczas sesji mentoringowych i warsztatów to przede wszystkim:

• narzędzia inspiracji i wpływu
• metafora
• storytelling
• mapy rozwoju
• eksperyment
• techniki prowokatywne
• superwizje
• techniki relaksacji
• inne