Neurodydaktyka opis

 Neurodydaktyka – opis kierunku

  

CEL STUDIÓW

Główny cel studiów to poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Bogaty program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanie i doświadczenie podstaw neurometodyki. Ich stosowanie zapewnia ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  motywuje uczniów do myślenia. Doświadczeni Praktycy podzielą się wiedzą z zakresu wykorzystania w terapii i edukacji kart metaforycznych, myślenia wizualnego, technik pracy opartych o nauczanie polisensoryczne i teorię inteligencji wielorakich, a także najnowszych rozwiązań z zakresu neurotechnologii.

Osobny moduł umożliwi Słuchaczom zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym i ucznia wybranych narzędzi  terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu.

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

ZAGADNIENIA

  • Neuropedagogika (m.in. wprowadzenie do neuronauki, psychologia poznawcza, psychologia różnic indywidualnych, dysfunkcje układu nerwowego).
  • Neurometodyka (m.in. poznanie potencjału ucznia, techniki twórczego prowadzenia lekcji, neurotechnologia w diagnozie i terapii dziecka).
  • Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela w praktyce szkolnej (m.in. elementy coachingu i tutoringu, Racjonalna Terapia Zachowania, autoterapia, efektywne techniki komunikowania się).

DODATKOWE KORZYŚCI

– uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w Systemie Treningowym Structogram® 1 – „Klucz do poznania samego siebie” będący podstawą do wykorzystania własnego potencjału w rozwoju,
– materiały dydaktyczne (w tym narzędzia samopomocy) w cenie,
– patronat projektu autoterapia.eu – pierwszej w Polsce autoterapii REBT on-line

FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/ klasie.
Liczba godzin: 180, czas trwania: 2 semestry. Ruszamy w październiku 2017 r.! Zapisz się!

www.pila.byd.pl/studia-podyplomowe

kontakt: Wydział Gospodarki i Techniki w Pile tel.(67) 211 76 26/27
Pracownia Edukacji i Coachingu s.c., tel. 600-212-271,  lub 781-551-281

CENA: 3.500 zł.

ZOBACZ CO NOWEGO NA FB KIERUNKU